احبار احبار

شهر محملی است برای اتحاد،انسجام و گرمی روابط اجتماعی شهر محملی است برای اتحاد،انسجام و گرمی روابط اجتماعی

همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است