معرفی مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری

امرالله سیف الدینی

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری / کارشناسی/دانشجو ارشد مدیریت محیط زیست
مسئولیت ها و وظایف
جمع آوری متکدیان
جمع آوری خودروهای فرسوده
جمع آوری داربست فلزی های غیر مجاز
جمع آوری بنرهای غیر مجاز
رفع سد معبر کسبه
رفع سد دستفروشان
جلوگیری از کارواش خودروها در معابر
برگزاری کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

معرفی مدیر بحران و پدافند غیر عامل

یدالله سلیمیان

سرپرست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل / کارشناس بهداشت محیط
مسئولیت ها و وظایف
. ایجاد ساختار سازمانی برای اجرای وظایف شهرداری در مراحل چهار گانه مدیریت بحران . اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای برنامه و تصمیمات و مصوبات . ارائه برنامه ها،طرح ها و یا ارائه پیشنهادتجدیدنظر در برنامه هاو طرح های اجرایی . تهیه و تنظیم برنامه و بودجه مورد نیاز شهرداری در مراحل چهارگانه در مدیریت بحران برای شورای معاونین.شهرداری در اجرای آن پس از تصویب نهایی شورای اسلامی شهر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه . ایجاد هماهنگی بین اعضای ستاد در راستای وظایف و ماموریت های پیش بینی شده . نمایندگی شهرداری در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران . انجام سایر وظایف و اختیاراتی که رئیس ستاد تفویض کرده باشد

معرفی مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

محمدرضا میرجلیلی       مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

شرح وظایف

نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت های خدمات شهری مناطق

ارزیابی مستمر عملکرد مناطق پنجگانه در امور خدمات شهری

بررسی و نظارت بر مرزبندی بین مناطق در حیطه انجام امور خدمات شهری

برگزاری جلسات مستمر با مدیران مرتبط و پیمانکاران

پیگیری شکایات احتمالی شهروندان

بررسی نهایی صورت وضعیتهای ماهیانه پیمانکاران خدمات شهری

سیاستگذاری،برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهری

تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران

نظارت عالی بر کیفیت و کمیت مفاد قرارداد پیمانکاران

 

شماره تلفنهای پیمانکاران مناطق پنجگانه خدمات شهری:

۱-منطقه یک شرکت شفق صدوق ۰۹۱۳۱۵۳۱۷۱۵ و ۰۹۱۳۷۷۷۸۴۷۱

۲-منطقه دو شرکت سبز زیور ۰۹۱۲۶۳۹۷۸۴۱ و ۰۹۱۳۰۲۲۴۲۴۸

۳-منطقه سه شرکت راهیابان فردا ۰۹۱۳۳۰۸۳۳۴۳ و ۰۹۱۳۲۵۸۷۸۳۵

۴-منطقه چهار شرکت سامانده کویر ۰۹۱۳۱۵۱۴۱۹۲ و ۰۹۱۳۰۰۳۹۸۶۶

۵-منطقه بافت تاریخی شرکت نیایش سادات کویر ۰۹۱۳۲۵۸۱۹۰۱ و ۰۹۱۹۷۱۷۸۹۷۶