معرفی مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری

امرالله سیف الدینی

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری / کارشناسی
مسئولیت ها و وظایف
جمع آوری متکدیان
جمع آوری خودروهای فرسوده
جمع آوری داربست فلزی های غیر مجاز
جمع آوری بنرهای غیر مجاز
رفع سد معبر کسبه
رفع سد دستفروشان
جلوگیری از کارواش خودروها در معابر
برگزاری کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

معرفی مدیر بحران و پدافند غیر عامل

سید محمد میرجلیلی

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل / کارشناسی ارشد مدیریت شهری
مسئولیت ها و وظایف
اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای برنامه ه و تصمیمات و مصوبات
ارائه برنامه ها،طرح ها و یا ارائه پیشنهادتجدیدنظر در برنامه هاو طرح های اجرایی
تهیه و تنظیم برنامه و بودجه مورد نیاز شهرداری در مراحل چهارگانه در مدیریت بحران برای شورای معاونین.شهرداری در اجرای آن پس از تصویب نهایی شورای اسلامی شهر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
ایجاد هماهنگی بین اعضای ستاد در راستای وظایف و ماموریت های پیش بینی شده
نمایندگی شهرداری در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران
انجام سایر وظایف و اختیاراتی که رئیس ستاد تفویض کرده باشد

معرفی مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

محمدرضا میرجلیلی

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری / کارشناسی
مسئولیت ها و وظایف
سیاستگذاری،برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهری
تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران
نظارت عالی بر کیفیت و کمییت مفاد قراردادپیمانکاران
نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت های خدمات شهری مناطق
ارزیابی مستمر عملکرد مناطق پنجگانه
تعیین مرزبندی بین مناطق
برگزاری جلسات مستمر با مدیران و پیمانکاران
پیگیری شکایات شهروندان