اجرای بزرگترین طرح تایپو گرافی بر روی دیوار در شهر جهانی یزد

اجرای بزرگترین طرح تایپو گرافی بر روی دیوار در شهر جهانی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در راستای زیبا سازی شهری و جذابیت و شادابی محیط، بزرگترین طرح تایپو گرافی بر روی دیوار به متراژ 650 متر مربع در شهر جهانی یزد در حال اجرا می باشد.

سید علیرضا رسولی در این باره گفت: تایپو گرافی تکنیکی در گرافیک است که با ورود صنعت چاپ برای تلطیف کردن کلمات چاپی که خشک به نظر می رسیدند، حرکاتی را در بخش هایی از لغات و برجسته کردن آن ایجاد می کردند و این هنر زیبا با نقش بندی و چیدمان حروف روی دیوار، فضای بصری زیبایی از نقاشی و طرحی دیواری ایجاد کرده و  چهره شهر را تلطیف و زیباتر می کند.

وی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت زیبایی شهری و جلوه بخشیدن به سیمای بصری از جمله دیوارها، سازمان با بهره گیری از خلاقیت و هنر هنرمندان بومی شهر یزد و با اجرای طراحی های شکیل ازحروف بر روی دیوار هاعلاوه برکاهش تکرار و یکنواختی، چهره ای زیباتر و هنری تر را به شهر جهانی یزد می بخشد که در این راستا اجرای بزرگترین تایپو گرافی به متراژ 650 متر مربع بر روی دیوار حاشیه میدان جانباز با نقاشی و چیدمان زیبای حروف در حال اجرا می باشد.