اجرای سایبان نور در پارک باغ ملی( استقبال بهار 99)