اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان

اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان