نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای فاز دوم آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای خانگی در پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

اجرای فاز دوم آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای خانگی در پروژه طرح جامع مدیریت پسماند


اجرای فاز دوم آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای خانگی در پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

جعفر امین مقدم معاون خدمات و محیط زیست شهری با بیان این مطلب که به عنوان یکی از عمده ترین چالش های پیش رو در مدیریت و محیط زیست شهری ، امروزه باید به موضوع مدیریت پسماند توجه نمود گفت : با توجه به اینکه مدیریت تولید ، حمل ودفع پسماندها ، یکی از دغدغه های مدیران شهری محسوب می شود لذا باید با هدف کاهش تولید پسماند مراتب رسیدن به این مهم با پشتوانه مطالعات علمی سطح بندی گردد .

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد در ادامه اظهار داشت : طرح جامع مدیریت پسماند ها می تواند زیر ساخت مورد نیاز را در برنامه ریز ی های شهری در خصوص کاهش تولید زباله مهیا نماید که در آن ضمن تفکیک و تشخیص ترکیب پسماندهای مختلف خانگی ،صنعتی و خدماتی قابلیت دسترسی به اطلاعات میزان تولید پسماندها و همچنین برنامه ریزی برای کاهش آنها برای برنامه کوتاه مدت و بلند مدت طراحی گردد به نحوی که در یک بازه زمانی تعریف شده شاهد کاهش سرانه تولید پسماند در شهر یزد و به صفر رساندن دفن پسماند با مدیریت همه مراحل مختلف این پروسه باشد

جعفر امین مقدم تشریح کرد طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان یزد با همکاری شهرهای زارچ ، حمیدیا، وبخشداری مرکزی برای نخستین بار در شهر یزد ازاسفندماه سال 1398 کلید خورد و اکنون در مراحل پایانی اجرایی می باشد .

وی در ادامه ضمن تشریح مراحل چهار گانه طرح شامل، شناسایی و مستند سازی وضعیت موجود ، امکان سنجی و ارائه گزینه های مناسب مدیریت پسماند ،طراحی سیستم های مدیریت پسماند و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی بر اساس نتایج مرحله دوم و تهیه برنامه های اجرایی ،اظهار داشت در حال حاضر مرحله دوم آنالیز پسماند شهرستان یزد به مدت یکماه در حال انجام می باشد.