نمایشگر دسته ای مطالب

ادامه عملیات حفاری ولوله گذاری فضای سبزجهت توسعه شبکه آب خام

ادامه عملیات حفاری ولوله گذاری فضای سبزجهت توسعه شبکه آب خام


ادامه عملیات حفاری ولوله گذاری فضای سبزجهت توسعه شبکه آب خام

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای توسعه شبکه آب خام به فضای سبز و حذف روش سنتی آبیاری و در ادامه لوله گذاری فضای سبز، بیش از 4000 متر لوله گذاری و حفاری در فضای سبز حاشیه بلوارها اجرا گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان گفت: با توجه به نیاز مبرم به آب رسانی جهت حفظ و نگهداری فضاهای سبز و ایجاد سرزندگی و نشاط در چهره شهر و نیز در راستای حذف تدریجی تانکرهای حمل آب که هم به لحاظ هزینه و هم ترافیک، مشکلاتی را ایجاد می نماید، در ادامه طرح لوله گذاری جهت توسعه شبکه آب خام، فضای سبز حاشیه بلوار های شهید عاصی زاده و موسی بن جعفر (ع) وشهید واعظ به متراژ  4000 متر لوله گذاری گردید .

وی خاطر نشان کرد به منظور تامین آب مورد نیاز فضاهای سبز مذکور از مخزن میدان آیت ا... خاتمی و فلکه چهارم آزادشهر مورد استفاده قرارگرفته است