ادامه هرس زمستانه درختان در سطح شهر(بلوار تیمسار فلاحی،سعادت، جهاد، بوستان، باهنر،امام جعفر صادق (ع)، شهید بهشتی و ...