ادامه پروژه جمع آوری تابلوهای فضایی وغیر مجاز سطح شهر

ادامه پروژه جمع آوری تابلوهای فضایی وغیر مجاز سطح شهر

اجرای ماده92 قانون شهرداریها به روایط تصویر