ارتباط با ما


آدرس: یزد، میدان آزادی، شهرداری مرکزی یزد،طبقه دوم، حوزه معاونت خدمات شهری

کد پستی: 7917698639

تلفن: 4-7252002-0351

نمابر: 7252166-0351

تلفن و نمابر حوزه معاونت خدمات شهری: 7251071-0351

کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهری: 7252007-0351 (داخلی 223 و 224)

http://cityservice.yazd.ir