از چاپ و توزیع 150 هزار نسخه روزشمار جمع آوری پسماندهای عادی خبر داد.

مهندس جوکار
مهندس جوکار از چاپ 150 هزار نسخه روزشمار جمع آوری پسماند خانگیمعابر شهر یزد خبر داد. ایشان در این رابطه تصریح کرد، به منظور و اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ شهروندی در زمینه مدیریت پسماند خانگی اقدام به این کار شده است.
قائم مقام شهردار و معاون خدمات شهری شهرداری یزد در این زمینه اذعان داشت: برنامه جدید جمع آوری پسماند های خانگی، پس از انجام بررسی های کارشناسی در حوزه مدیریت خدمات و مدیریت پسماند تدوین و ارائه گردیده و در قالب روزشمار جمع آوری پسماند های خانگی، از طریق مامورین پست به مردم شریف یزد، در حال تحویل می باشد.

ایشان در ادامه گفت: از این به بعد، زباله های خانگی، طبق برنامه مندرج در روزشمار جمع آوری  در روزهای زوج و فرد بعلاوه جمعه ها و بصورت چهار مرتبه در هفته جمع آوری می گردد. ایشان تقویت فرهنگ شهروندی در زمینه پسماندهای خانگی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در بهبود ارائه خدمات دانست و توزیع این روزشمار ها را گام اصلی در زمینه رفع این مشکل برشمرد. همچنین اعلام شد که در آینده ای نزدیک تقویم رفت و روب معابر نیز توزیع خواهد شد.