استفاده از مالچ هاي رنگی به منظور تنوع درطراحی و صرفه جویی در مصرف آب

استفاده از مالچ هاي رنگی به منظور تنوع درطراحی و صرفه جویی در مصرف آب

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری، به منظور کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد تنوع بصری با بهره گیری از دستاوردهای نوین ، فضای سبز چهار راه سید حسن نصرالله با پوشش مالچ های رنگی و انواع گونه های گیاهی کم آب خواه تکمیل و ساماندهی گردید.

مسئول فضای سبز منطقه سه سازمان با اعلام این خبر افزود: باز پیرایی فضای سبز چهار راه مذکور با استفاده از مالچ های رنگی در مساحت 800 متر مربع و سنگ آرایی به مساحت 320 متر مربع و همچنین حصار چوبی بطول تقریبی 90 متر و با کاشت انواع گونه های گیاهی سازگار با اقلیم یزد اجرا و همچنین زیرساخت های لازم جهت نورپردازی در آینده نزدیک مهیا گردید.

وی در این رابطه اظهار داشت: از مالچ های چوبی درفضای سبز به منظور نیل به اهداف سازمان به خصوص   یکنواختی در فضای سبز به دلیل تنوع رنگ استفاده میگردد.