اشغال معابر و پیاده روها به روایت تصویر

اشغال معابر و پیاده روها به روایت تصویر

تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداریها

سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باع های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هرعنوان دیگری ممنوع است