نمایشگر دسته ای مطالب

اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم قانون اساسی


اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاه قانون اساسی  در خصوص محیط زیست

در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه  پیدا کند ممنوع است.