اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاه قانون اساسی  در خصوص محیط زیست

در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه  پیدا کند ممنوع است.