آقای سلیمیان کارشناس حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزدمهمان صدای شهر مورخ 97/08/29

آقای سلیمیان کارشناس حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزدمهمان صدای شهر مورخ 97/08/29