نمایشگر دسته ای مطالب

اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار


اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

بازید شهردار و اعضای شورای شهر و همچنین مدیران مناطق و رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز از اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی در استقبال از بهار 1400