اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار


اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

بازید شهردار و اعضای شورای شهر و همچنین مدیران مناطق و رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز از اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی در استقبال از بهار 1400