اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار


اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

بازدید شهردار ، اعضای شورای شهر ومعاون خدمات شهری و همچنین مدیران مناطق و رییس سازمان سیما منظر از اقدامات صورت گرفته توسط ستاد تسهیلات نوروزی برای استقبال از بهار