نمایشگر دسته ای مطالب

اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار


اقدامات ستاد تسهیلات نوروزی 1400 در استقبال از بهار

بازدید شهردار ، اعضای شورای شهر ومعاون خدمات شهری و همچنین مدیران مناطق و رییس سازمان سیما منظر از اقدامات صورت گرفته توسط ستاد تسهیلات نوروزی برای استقبال از بهار