آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ به دانش آموزان

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ به دانش آموزان

آموزش مدیریت پسماند  و تفکیک از مبدأ و اهدای جوایز به دانش آموزان با همکاری کمیته گردشگری پایدار و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در محل زندان اسکندر مورخ1397/09/06