انتخاب شهر پایتخت محیط زیست و توسعه پایدار جهان اسلام

انتخاب شهر پایتخت محیط زیست و توسعه پایدار جهان اسلام

 پایتخت محیط زیست و توسعه پایدار جهان اسلام عنوانی است برای شهرهای دوستدار محیط زیست در مجموعه کشورهای عضو آیسسکو است که به ابتکار وزرای محیط زیست کشورهای عضو شکل گرفته است این عنوان به شهرهایی اعطا می شود که برای ایجاد شرایط محیط زیستی مناسب و توسعه پایدار شهری تلاش می کنند و هدف از این ابتکار عمل ترویج آگاهی های عمومی در باره مسائل محیط زیست و تشویق شهرها به ارتقاء شاخص های زیست محیطی در جهان اسلام است.

فرلیند ارزیابی

شهرها در مقیاس ملی (ایران) و ایسسکو در رقابت با یکدیگر انتخاب می شوند. در ایران  شهرهایی که اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی در هر سه مرحله را به سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور ارائه کنند،اطلاعات آنها در کمیته ای دردبیرخانه ملی ایسسکو در ایران با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست و متخصصان دانشگاه بررسی و ارزیابی می شود.پس از انتخاب یکی از شهرها که بالاترین امتیاز را بدست آورد ،شهر مورد نظر به عنوان نامزد کشور برای رقابت با شهرهای خارجی جهان اسلام به آیسسکو معرفی و در صورت امتیاز بالاتر از 50 دراین رقابت می تواند به عنوان شهرهای پایتخت محیط زیست و توسعه پایدار جهان اسلام انتخاب خواهد شد.

بدین منظور جلسه ای با حضور معاون خدمات شهری شهرداری،رئیس سازمان سیما و منظر و کارشناسانی از سازمان پسماند و دیگر اعضاء تشکیل و بحث و تبادل نظر گردید