انفجار مهيب در منزل مسکونی به خیر گذشت

انفجار مهيب در منزل مسکونی به خیر گذشت

به گزارش ستاد خبری 125 ، انفجار در طبقه فوقانی منزل مسکونی واقع در بلوار نواب صفوی خیابان عفت، حادثه آفرید.محمدرضا رحیمی معاون عمليات سازمان در مورد این انفجار مهیب گفت : این حادثه رأس ساعت 20:01 دیشب 8 دیماه رخ داد، شدت انفجار به حدی بود که درب و پنجره های ساختمان را از جا کنده و هر کدام به طرفی پرتاب کرده بود .خوشبختانه این حادثه فاقد تلفات یا مصدومی بوده است.