نمایشگر دسته ای مطالب

اولین نشست بررسی وبرآورد اولیه تجهیزات سایت کمپوست یزد برگزار شد

اولین نشست بررسی وبرآورد اولیه تجهیزات سایت کمپوست یزد برگزار شد


اولین نشست بررسی وبرآورد اولیه تجهیزات سایت کمپوست یزد برگزار شد

در نشستی که به منظورساماندهی و بررسی اولیه تجهیزات سایت کمپوست شهر یزد در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد حسین صالحیان ضمن بیان اهمیت نقش راه اندازی این سایت درکمک به مدیریت شهری گفت : راه اندازی سایت کمپوست، هم به عنوان منفعت محیط زیستی و هم به عنوان چرخه درآمد زایی مورد توجه مدیران شهری و شهروندان می باشد که با توجه به حجم تولید 300 تن زباله روزانه  در شهر یزد و همچنین اقداماتی که تا کنون در زمینه جمع آوری و تفکیک پسماند از مبدا در شهرانجام گرفته است می تواند در راه اندازی و کمک به شروع این اتفاق حائزاهمیت باشد .

در ادامه این نشست حمید رضا رحیم دل رییس سازمان مدیریت پسماند به ارائه گزارش اقدامات وتجهیزات مورد نیاز در راه اندازی سایت کمپوست اشاره کرد وگفت :با توجه به اهمیت و همچنین تاکید شهردارواعضای شورای شهر ،برای تسریع در راه اندازی سایت تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت .