اولین نشست بررسی وبرآورد اولیه تجهیزات سایت کمپوست یزد برگزار شد

اولین نشست بررسی وبرآورد اولیه تجهیزات سایت کمپوست یزد برگزار شد

در نشستی که به منظورساماندهی و بررسی اولیه تجهیزات سایت کمپوست شهر یزد در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد حسین صالحیان ضمن بیان اهمیت نقش راه اندازی این سایت درکمک به مدیریت شهری گفت : راه اندازی سایت کمپوست، هم به عنوان منفعت محیط زیستی و هم به عنوان چرخه درآمد زایی مورد توجه مدیران شهری و شهروندان می باشد که با توجه به حجم تولید 300 تن زباله روزانه  در شهر یزد و همچنین اقداماتی که تا کنون در زمینه جمع آوری و تفکیک پسماند از مبدا در شهرانجام گرفته است می تواند در راه اندازی و کمک به شروع این اتفاق حائزاهمیت باشد .

در ادامه این نشست حمید رضا رحیم دل رییس سازمان مدیریت پسماند به ارائه گزارش اقدامات وتجهیزات مورد نیاز در راه اندازی سایت کمپوست اشاره کرد وگفت :با توجه به اهمیت و همچنین تاکید شهردارواعضای شورای شهر ،برای تسریع در راه اندازی سایت تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت .