اولین نشست تیم اجرایی کارگروه یزد شهر دوستدار معلول

اولین نشست تیم اجرایی کارگروه یزد شهر دوستدار معلول

اولین نشست تیم اجرایی کارگروه یزد شهر دوستدار معلول با حضور صالحیان معاون خدمات شهری،رمضانخوانی عمران ناحیه تاریخی،طاهرنژاد گردشگری میراث فرهنگی،زارع سازمان حمل و نقل و بار مسافر،کرمی نیا سازمان سیما و منظر،ثباچه سازمان فرهنگی و ورزشی و رضازاده مستندساز در محل دفتر کار معاون خدمات شهری برگزار و پیرامون مسائل و مشکلات اجرایی و فنی و راهکارهای آن بحث و تبادل نظر انجام شد و مقرر گردید در جلسه بعدی اعضاء تیم اجرایی طرح های خود را ارائه نمایند