بازدید از مجموعه ورزشی محله مریم آباد یزد

بازدید از مجموعه ورزشی محله مریم آباد یزد

در تاریخ شنبه 97/08/26 بازدید مشترکی با حضور صالحیان معاون خدمات شهری،همکاران سازمان فرهنگی و ورزشی و نمایندگان محله مریم آباد درخصوص تکمیل و راه اندازی مجموعه ورزشی سالن مذکور، زمین چمن مصنوعی و سالن مدیریت بحران به منظوربهره برداری اهالی