بازدید انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک ، محل دفن پسماندهای عادی شهر یزد ، باسکول و کارخانه کمپوست شهرداری یزد

بازدید انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک ، محل دفن پسماندهای عادی شهر یزد ، باسکول و کارخانه کمپوست شهرداری یزد

انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک ، محل دفن پسماندهای عادی شهر یزد ، باسکول و کارخانه کمپوست شهرداری یزد بازدید کردند.

دراین بازدید کارشناسان سازمان با حضور در محلهای یاد شده اطلاعاتی جامع درخصوص روندفعالیت واحدهای مذکور ارائه و فعالین محط زیست از نزدیک با روند دفن پسماند و شیوه مدیریت پسماند شهر آشنا شدند.