بازدید سرپرست ، معاون و کارشناسان اداره برنامه ریزی تحقیق و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از کارخانه کمپوست ، سایت پردازش تفکیک پسماند ، باسکول شهرداری و محل دفن پسماندهای عادی و عفونی شهریزد

بازدید سرپرست ، معاون و کارشناسان اداره برنامه ریزی تحقیق و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از کارخانه کمپوست ، سایت پردازش تفکیک پسماند ، باسکول شهرداری و محل دفن پسماندهای عادی و عفونی شهریزد

بازدید سرپرست ، معاون و کارشناسان اداره برنامه ریزی تحقیق و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از کارخانه کمپوست ، سایت پردازش تفکیک پسماند ، باسکول شهرداری و محل دفن پسماندهای عادی و عفونی شهریزد باهدف ارزیابی و پیش بینی نرخ تولید و انتشار بیو گاز از محل دفن ، جهت طراحی و بهره برداری موفق گازهای تولیدی به عنوان منابع انرژی

لازم به ذکراست گازهای تولیدی درمحلهای دفن پس از استحصال و تصفیه می تواند به طور مستقیم برای تأمین انرژی موردنیاز در صنعت نظیر روشنایی ، تأمین انرژی موردنیاز توربین های گازی و موتورهای تولیدبرق وحتی در راه اندازی واحدهای تولیدمورداستفاده قرارگیرد.

درادامه جلسه ای با حضور صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در خصوص این موضوع و همچنین طرح جامع مدیریت پسماند در محل حوزه خدمات شهری برگزار گردید.

درابتدای جلسه کارشناسان سازمان مدیریت پسماند مشهد ضمن معرفی و ارائه گزارشی در زمینه طرح جامع مدیریت پسماند شخرمشهد آمادگی خودرا در جهت همکاری باسازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و انتقال تجارب خود اعلام نمودند.

صالحیان بیان داشت : باتوجه به حساسیت موضوع آموزش در زمینه مدیریت پسماند و همچنین نظربه اینکه سازمان مدیریت پسماند مشهد پتانسیل های خوبی برای آموزش صحیح مدیریت پسماند دارا می باشد ، بایستی از تجارب ارزنده کارشناسان سازمان مذکور در این خصوص بهره مند شده و این مجموعه را به اهداف اصلی خود برساند.