بازدید مسئولین از فضای سبز حاشیه امام اده شیخ سلطان