بازدید مشترک مسئولین با موضوع مناسب سازی برای معلولین

بازدید مشترک مسئولین با موضوع مناسب سازی برای معلولین

درمورخ 97/08/23 باز دید مشترک معاونین خدمات و عمران مناطق پنجگانه در خصوص مناسب سازی پارکها در جهت استفاده معلولین عزیز به همراه معرفی ناظرین افتخاری طرح مذکوربه ترتیب منطقه 1 پارک ملت امام شهر-منطقه 2 پارک هفتم تیر-منطقه 3 پارک مهرآوران-منطقه 4 پارک بزرگ آزادشهر و منطقه 5 پارک باغملی انجام گردید.درنظر است با اعمال نظر ناظرین افتخاری شورای محترم شهر در این خصوص موارد مربوط به معلولان جهت دسترسی به اماکن عمومی مرتفع گردد