بازدید مشترک مسئولین در جهت مناسب سازی تردد معلولین

بازدید مشترک مسئولین در جهت مناسب سازی تردد معلولین

بازدید مشترک سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری،حسین صالحیان معاون خدمات شهری ،معاونین خدمات و عمران و مدیران مناطق و .. در خصوص مناسب سازی تردد معلولین در مورخ پنجشنبه 97/07/19 از پارک مهرآوران،شهداءهفتم تیر و پارک مهر بلوار بسیج به جهت پیگیری جلسات و بازدیدهای قبلی انجام گردید