نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مشترک نوار سبز روبروی امام زاده شیخ محمد سلطان حسین

بازدید مشترک نوار سبز روبروی امام زاده شیخ محمد سلطان حسین


بازدید مشترک نوار سبز روبروی امام زاده شیخ محمد سلطان حسین

بازدید مشترک نوار سبز در مورخ 97/08/14 روز دوشنبه مسئولین حوزه معاونت خدمات شهری جهت بررسی مسائل و موارد موجود و ارائه راهکارمناسب در جهت رفع آن اجام گردید