بازدید مشترک نوار سبز روبروی امام زاده شیخ محمد سلطان حسین

بازدید مشترک نوار سبز روبروی امام زاده شیخ محمد سلطان حسین

بازدید مشترک نوار سبز در مورخ 97/08/14 روز دوشنبه مسئولین حوزه معاونت خدمات شهری جهت بررسی مسائل و موارد موجود و ارائه راهکارمناسب در جهت رفع آن اجام گردید