بازدید میدانی مسئولین از پارکها و معابر سطح شهر در راستای مناسب سازی معلولین

بازدید میدانی مسئولین از پارکها و معابر سطح شهر در راستای مناسب سازی معلولین

با توجه به نشست مشترک مسئولین شهری در خصوص مناسب سازی معابر و پارکهای سطح شهرد بازدید میدانی  مسئولین شهری صبحگاه امروز پنجم مهرماه با حضور سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر،صالحیان معاون خدمات شهری و مدیران و معاونین خدمات و عمران مناطق پنجگانه و رئیس و معاونین سازمان سیما منظر و اداره بنیادشهید از پارک ملت امام شهر و بزرگ شهر آزادشهر انجام و مقرر گردید به جهت استفاده معلولین در تاریخ 97/9/12 همزمان با روز جهانی معلولین مورد بهره برداری قرارگردد.