نمایشگر دسته ای مطالب

بازنگری طرح جامع مطالعاتی شبکه آب فضای سبز شهر یزد

بازنگری طرح جامع مطالعاتی شبکه آب فضای سبز شهر یزد


بازنگری طرح جامع مطالعاتی شبکه آب فضای سبز شهر یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز، طرح جامع مطالعاتی شبکه آب فضای سبز که در سال 1390 توسط مشاور تهیه و به تصویب رسیده بود با وجه به نوسانات قیمتی و نیز توسعه شهر و سطح فضای سبز در سال 1398 جهت بروزرسانی طی قراردادی به شرکت مشاور واگذار و در حال رسیدگی می باشد.

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز گفت: در این طرح با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال، مشخصات کامل قطعات فضای سبز و آب مورد نیاز هر یک از آنها و همچنین شبکه کامل تاسیسات شهر با نگاه به جداسازی آب شبکه از خام و امکان سنجی استفاده از پساب در آبیاری برخی مناطق فضای سبز مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است جهت اجرای طرح مذکور به اعتباری بالغ بر یک هزار  200 میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد.