نمایشگر دسته ای مطالب

برداشت اطلاعات معابر و کوچه های فاقد نام و تابلو

برداشت اطلاعات معابر و کوچه های فاقد نام و تابلو


برداشت اطلاعات معابر و کوچه های فاقد نام و تابلو

                به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز ، عملیات شناسایی و برداشت اطلاعات جهت نامگذاری و تابلوگذاری معابر فاقد تابلو و بی نام در شهرک اسکان انجام شد.

صفدرپور رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: عدم نامگذاری برخی معابر و کوچه ها در شهرک اسکان موجب بروز مشکلاتی برای مردم و سردرگمی آنها بوده که جهت شناسایی معابر  بی نام و تابلو در شهرک مذکور تا کنون بیش از 550 کوچه اصلی و فرعی بصورت میدانی بازدید و شناسایی گردید.

وی افزود: اطلاعات جمع آوری شده، شامل شناسایی 350 معبر و کوچه فاقد نام و شناسایی تابلوهای قدیمی می باشد که برای نامگذاری و شماره گذاری معابر مذکور و تهیه و نصب تابلوهای مربوطه در دست اقدام می باشد.