نمایشگر دسته ای مطالب

بررسی و ارائه راهکارهای امور مربوط به پیمانکاران خدمات شهری

بررسی و ارائه راهکارهای امور مربوط به پیمانکاران خدمات شهری


بررسی و ارائه راهکارهای امور مربوط به پیمانکاران خدمات شهری

نشستی با حضور حسین صالحیان معاون خدمات شهری،رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسمان و دیگر کارشناسان و مدیران حوزه به همراه پیمانکاران خدمات شهری در محل دفتر کار معاون خدمات شهری در خصوص تاثیرات افزایش قیمتها و نحوه لحاظ نمودن تورم ایجاد شده در قراردادهای پیمانکاران خدمات شهری برگزارگردید تا با ارزیابی مستندات نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود