نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری استارت آپ ملی با محوریت تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پسماند .

برگزاری استارت آپ ملی با محوریت تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پسماند .


برگزاری استارت آپ ملی با محوریت تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پسماند .

معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد با عنایت به اهمیت مدیریت پسماندها خانگی و نخاله های ساختمانی در حفاظت از محیط زیست شهری و با توجه به امکان بهره برداری از شیوه های فناورانه، مدرن و مبتنی بر تکنولوژی در آموزش و فرهنگ سازی در این حوزه و از طرفی با توجه به اهمیت فوق العاده اقتصاد شهری در موفقیت پروژه های حوزه مدیریت شهری این استارت آپ پس از مطالعه گسترده و تطبیقی شیوه های موفق در سطح بین الملل و نیز پس از برگزاری جلسات نخبگی با حضور متخصصین این امر طراحی گردید .

جعفر امین مقدم گفت: پروژه مذکور با مشارکت معاونت خدمات شهری شهرداری یزد و مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری در اواخر اردیبهشت ماه و در محورهای تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه تفکیک از مبدأ ،تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه نخاله های ساختمانی ،تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه کاهش تولید پسماند ،تجاری سازی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه دفع پسماند، دفن و تفکیک در مقصد و تجاری سازی پسماندهای تفکیک شده برگزار خواهد شد.