برگزاری اولین مانور جشنواره ملی یزد شهر دوستدار معلول

برگزاری اولین مانور جشنواره ملی یزد شهر دوستدار معلول

با توجه به برگزاری جشنواره یزد شهر دوستدار معلول در 12 آذر ماه سال جاری و به منظور بررسی کارشناسانه ابعاد این جشنواره ،مانور پایش این جشنواره در تاریخ سه شنبه 98/6/5  و با حضور نیکنام ریئس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر،حسین صالحیان معاون خدمات شهری ،10نفر از معلولان شهر و اعضاء کارگروه این جشنواره از محل مسجد جامع به طرف زندان اسکندر برگزار گردید