برگزاری همایش آموزشی کارگران خدمات شهری یزد


همایش آموزشی نیروهای شاغل در بخش خدمات شهری یزد با هدف ارتقاء سطح آگاهی های کارگران مناطق سه گانه شهرداری در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد با هدف آموزش و ارتقاء سطح آگاهی نیروهای خدمات شهری شاغل در مناطق سه گانه شهرداری، از سوی سازمان مدیریت پسماند همایش آموزشی در طول سه روز در محل فرهنگسرای شهرداری بر پا گردید که در آن، نیروهای خدماتی هر یک از مناطق شهرداری در جلسات جداگانه ای شرکت داشتند.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در روز سوم این همایش با تأکید بر واکسیناسیون و بهداشت فردی کارگران، نسبت به انجام واکسیناسیون آنها در سالجاری اعلام آمادگی نمود.محمدحسین صالحیان تأثیر این جلسات آموزشی را مثبت دانست و اظهار امیدواری کرد سازمان مدیریت پسماند اینگونه جلسات را در طول سال بیشتر برگزار نماید.دراین همایش همچنین بر تأمین ابزار و لباس مناسب برای کارگران سفارش گردید.علاوه بر این در طول همایش، روزانه به چهارنفر از کارگران موفق مناطق مختلف شهرداری جوایزی اهدا گردید.