نمایشگر دسته ای مطالب

تسلط کامل ناظران مناطق بر دفترچه پیمان خدمات ، سبب افزایش بهره وری از پتانسیل های آن می باشد .

تسلط کامل ناظران مناطق بر دفترچه پیمان خدمات ، سبب افزایش بهره وری از پتانسیل های آن می باشد .


تسلط کامل ناظران مناطق بر دفترچه پیمان خدمات ، سبب افزایش بهره وری از پتانسیل های آن می باشد .

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری در نشست بررسی نحوه فعالیتها و اقدامات پیمانکاران جدید خدمات ،با توجه به شروع به کار آنها ، بر ضرورت تسلط کامل ناظران و پیمانکاران بر مفاد دفترچه پیمان اشاره و بر تعامل بیشتر آنها در ارتقائ پاکیزگی شهر تاکید کرد .

معاون خدمات شهری گفت : وجود شهری پاکیزه و به دوراز آلودگی در شرایط حساس کنونی از مهمترین شاخصه های منطقه تحت نظارت ناظرین می باشد که با ید با استفاده مناسب از پتانسیل های موجود در دفترچه پیمان از آن استفاده شود.

در این نشست ناظرین مناطق بر توان اجرایی شرکت های پیمانکار اشاره کردند و گفتند :با توجه به تغییرات انجام شده در دفترچه پیمان و همچنین حضور پیمانکاران مطرح کشوری در این دوره شاهد افزایش چشم گیر توان اجرایی آنها در مناطق هستیم که همین امر سبب نظافت بیشتر شهر و رضایت شهروندان می گردد .