تعریف بین المللی تالاب

تعریف بین المللی تالاب

wet land are area of marsh-bog-fen-peat land or water- wether natural or artifivial-permanent or temporary with water that is staatic or flowing fresh-bractish ir salt including area of marhne water the depth of which at liw tide does not exceed six meter

 

تالاب ها نواحی هستند شامل مارش، باگ ،فن ،تورب زا که آبهای طبیعی یا مصنوعی ،آبهای دائم یا موقت ،آبهای ایستایی یا جاری ،آبهای شیرین، شور یا لب شور مثل آبهای دریایی که عمق آنها در هنگام جزر بیشتر از شش متر نباشد

فواید تالابها:

1-زیستگاهی برای پرندگان و پستانداران

2-اکوتوریسم را افزایش می دهد

3-تنظیم میکرو کلیما

4-ذخیره ژنی

5-در ترانسپورت(حمل و نقل)موثرند

6-آبزی پروری

7-تغذیه سفره های زیرزمینی

8-منبع درآمد برای انسانها

9-منبع تولید هیزم

10-منبع ساحت صنایع چوبی-آلاچیق(خانه های افراد بومی)

11-منبع ذخیره کربن مثل پیت زارها

12-کنترل سیل و جلوگیری از فرسایش خاکوساحلی واثر شدید امواج

منتظر مطالب بعدی در خصوص تالاب ها و فواید آنها باشید