نمایشگر دسته ای مطالب

تقدیر از معاون خدمات شهری جهانشهر یزد در نشست مجمع کلانشهرهای ایران

تقدیر از معاون خدمات شهری جهانشهر یزد در نشست مجمع کلانشهرهای ایران


تقدیر از معاون خدمات شهری جهانشهر یزد در نشست مجمع کلانشهرهای ایران

سومین نشست کلانشهرهای ایران در راستای تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار کلانشهرها با هدف ارائه پروژه های موفق وانتقال تجارب و الگوهای مفید مدیریت شهری و همچنین افزایش اثر گذاری روند اجرای فعالیت ها در مجمع کلانشهرهای ایران برگزار شد . در این نشست حسین صالحیان ، ضمن بیان مواردی مربوط به شهرداریها ،مواضع خود را در دفاع از محیط زیست ارائه و تجربیات مفید وارزنده خود را بیان نمود که از طرف دیبر مجمع وسایر مدعوین مورد تقدیر قرا گرفت . همچنین در ادامه این نشست کارگاه آشنایی با قوانین و حقوق محیط زیست در بحث مدیریت منابع آب تشکیل گردید .