تقدیر از معاون فضای سبز سازمان

تقدیر از معاون فضای سبز سازمان

در حاشیه هیئت مدیره سازمان، با حضور نیک نام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهریزد، صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد و محمد صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اهداء لوح از زحمات علی سرخی زاده معاون فضای سبز سازمان تقدیر گردید.

در قسمتی از این لوح آمده است : نیک می دانیم همت والای شما در آگاهی بخشی و گسترش فرهنگ زیست محیطی ستودنی است. از این رو تلاش شما تلاشگر عرصه محیط زیست را ارج نهاده و بدینوسیله تشکر و تقدیر خود را نثار تفکر سبزتان می نمائیم.