نمایشگر دسته ای مطالب

توسعه بخشی ازکمربند فضای سبز شرقی شهر یزد

توسعه بخشی ازکمربند فضای سبز شرقی شهر یزد


توسعه بخشی ازکمربند فضای سبز شرقی شهر یزد

صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز ازشروع عملیات اجرایی توسعه کمربند فضای سبز شرقی شهر یزد به مساحت 3 هکتار، شامل تسطیح، حفر چاله، تعویض خاک با خاک زراعی مرغوب و کاشت 2000 اصله درخت از انواع مثمر و غیر مثمر جنب پایانه بار خبر داد.