توسعه بخشی ازکمربند فضای سبز شرقی شهر یزد

توسعه بخشی ازکمربند فضای سبز شرقی شهر یزد

صفدر پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز ازشروع عملیات اجرایی توسعه کمربند فضای سبز شرقی شهر یزد به مساحت 3 هکتار، شامل تسطیح، حفر چاله، تعویض خاک با خاک زراعی مرغوب و کاشت 2000 اصله درخت از انواع مثمر و غیر مثمر جنب پایانه بار خبر داد.