جلسه تبادل نظر پیرامون امور فضای سبز

جلسه تبادل نظر پیرامون امور فضای سبز

نظر به هماهنگی های بعمل آمده به منظور تبادل نظر پیرامون امورات فضای سبز و خدمات جلسه ای بدین منظور در سالن جلسات شهردای در تاریخ 97/10/4  برگزار و مقرر گردید پارک کوهستان در جهت اسکان موقت سفرهای نوروزی/تهیه نهال و پیگیری انتقال نهال در پارک اکو پارک/ شروع کار بر روی  مثلثی ها همزمان با جابجایی تاسیسات مستقر در آن برابر طرح های مصوب سازمان سیما و منظر/تعیین تکلیف و ساماندهی غرفه های پارک شادی در دستور کار و از جمله مصوبات این جلسه بود