جلسه ساماندهی ماشین آلات سنگین متوقف شده حواشی میادین و معابر

جلسه ساماندهی ماشین آلات سنگین متوقف شده حواشی میادین و معابر

با توجه به وضعیت توقف ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین درکنار معابر و میادین شهر و چهره نامناسب بر سیما و منظر شهری ،جلسه ای بدین منظور با حضور صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری،فلاح رئیس اتحادیه ماشینهای کمپرسی،رئیس سازمان مدیریت پسماند و ایوبی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی درمورخه 97.07.23 در محل دفتر کار معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار و مقرر گردید تا حصول نتیجه و دستیابی به نتیجه مورد نظرادامه داشته باشد.