جلسه مشترک معاونین خدمات شهری مناطق با مدیران سازمان سیماو منظر

جلسه مشترک معاونین خدمات شهری مناطق با مدیران سازمان سیماو منظر

در مورخ 97/08/22 جلسه مشترکی با حضور معاونین مناطق پنجگانه ،رئیس و مدیران پارکهای سازمان سیما و منظرپیرامون مسائل و موارد موجود و ارائه راهکار مناسب برای حل آنها به ریاست حسین صالحیان معاون خدمات شهری در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید