جلسه هم اندیشی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با سازمان نظام پزشکی به منظور ساماندهی تابلوی پزشکان

جلسه هم اندیشی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با سازمان نظام پزشکی به منظور ساماندهی تابلوی پزشکان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، جلسه مشترک سازمان سیما، منظر و فضای سبز وسازمان نظام پزشکی با حضور معاونت خدمات شهری شهرداری به منظور ساماندهی تابلوی پزشکان در سطح شهر برگزار گردید.

رسولی سرپرست سازمان با اشاره به نقش مهم مقوله زیباسازی و منظر شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت: این سازمان در راستای برطرف نمودن چالش های بصری و به تبع آن زیباسازی شهری، جمع آوری تابلو های غیر قانونی و غیر اصولی معابر و فضایی در سطح شهر را از سال 96 در دستور کار قرار داده و تا کنون واحد سیما،منظر سازمان با جمع آوری تابلوهای مذکور، اقدامات مطلوبی را در این راستا انجام داده که در ادامه این روند، ساماندهی تابلوهای پزشکان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ساماندهی تابلوها به خصوص تابلوهای پزشکان در سطح شهر، مقرر گردید سازمان نظام پزشکی ضوابط خود را در خصوص تابلوهای پزشکان ارائه تا در جلسات بعدی با تعیین یک تیم کاری نسبت به ارائه یک شیوه نامه مشترک  منطبق با آئین نامه شهرداری در مورد تابلو ها اقدام گردد.