جلسه هیئت مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز با حضور شهردار یزد