نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه چهارم داوری مسابقه طراحی المان و محوطه میدان شهید بهشتی با بررسی 10 شاخص ارزیابی برای 17 اثر منتخب در این مرحله

جلسه چهارم داوری مسابقه طراحی المان و محوطه میدان شهید بهشتی با بررسی 10 شاخص ارزیابی برای 17 اثر منتخب در این مرحله