حفر چاه پایانه غدیر برای آبیاری فضای سبز

حفر چاه پایانه غدیر برای آبیاری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، عملیات حفر چاه پایانه غدیر به منظور آبیاری فضای سبز پایانه غدیر و اطراف آن اجرا گردید.

رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: به منظور جداسازی شبکه آب فضای سبز از آب شرب شهری، سازمان با دسترسی به آب خام چاه های موجود فضای سبز را آبیاری می نماید و در این راستا با توجه به فرسایش چاه قبلی موجود در پایانه غدیر، چاه جدید به عمق 160 متر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و به مدت 2 ماه در حال حفاری می باشد که با بهره برداری از آن فضای سبز پایانه غدیر و بلوار های اطراف آبیاری می گردد.