نمایشگر دسته ای مطالب

دوره تکمیلی ضابطین ویژه دادگستری در معاونت خدمات شهری شهرداری یزد برگزار گردید.

دوره تکمیلی ضابطین ویژه دادگستری در معاونت خدمات شهری شهرداری یزد برگزار گردید.


دوره تکمیلی ضابطین ویژه دادگستری در معاونت خدمات شهری شهرداری یزد برگزار گردید.

به گزارش معاونت خدمات شهری شهرداری یزد،  دوره آموزش تکمیلی ضابطین ویژه برگزار گردید.

با توجه به اهمیت آشنایی متولیان امر خدمات شهری با مسائل حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط، دوره آموزشی قوانین و مقررات حقوقی ضابطین دادگستری با حضور "امین مقدم"، معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار گردید.

گفتنی است این دوره پیرو دوره سال گذشته بوده و مباحث تکمیلی در حوزه عملکردی شهرداری بویژه خدمات شهری همچون بند 20 ماده 55  قانون شهرداری ها، ماده 686 مربوط به حفظ باغات و .... مطرح گردید.

دوره تکمیلی آموزشی ضابطین دادگستری در محل سالن کنفرانس شهرداری یزد برگزار و  کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهری، مدیران مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی، مدیران عامل سازمانهای تابعه حوزه خدمات، مسئولین خدمات مناطق حضور داشتند.